Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista

LIKI skills® Kuntoutus soveltuu erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen, avoperhekuntoutuksen ja työkyvyn tukemisen välineeksi niin yksilötyöhön kuin ryhmätoimintaan. Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa yhdessä tehty palvelusopimus- ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan sovituin väliajoin myös lähettävän tahon kanssa. Työskentely on suunnitelmallista ja yleisinä tavoitteina ovat aina asiakkaan toimintakyvyn ja psyykkisen selviytymiskyvyn kehittäminen ja tukeminen. Tarkemmat tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

 

LIKI skills® menetelmässä rakkaus nähdään luonnollisena osana ammatillisuutta. Asiakkaan ja ammattilaisen välille luodaan tietoisesti yhteinen merkitystila, joka mahdollistaa liittymisen kokemuksen saavuttamisen ja kokemisen. Liittymisen kokemukset nähdään vaikuttavina ja korjaavina kokemuksina, jolloin myös oman itsen kohtaaminen aukeaa lohdullisempana ja eheyttävämpänä elämään kuuluvana prosessina, joka koskee meitä kaikkia. 

LIKI skills® menetelmä pohjautuu psykologisen turvallisuuden, resilienssin (psyykkinen palautumiskyky), kohtaamisen ja kiintymyssuhdeteorian käsitteisiin.

LIKI skills® Kuntoutuksessa satsataan erityisesti kokemukselliseen oppimiseen, psyykkisten selviytymiskykyjen kehittämiseen, turvallisuuden tunteen työstämiseen sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Työskentely pohjautuu aina asiakaslähtöiseen ja voimavarakeskeiseen työskentelyyn.

Menetelmässä ihminen nähdään kokonaisvaltaisena toimijana, joten työskentelyssä huomioidaan niin mielen, tunteiden ja ajattelun taso, kuin keho-mieliyhteys, kehollisuus, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus. Henkilökohtaisia taitoja harjoiteltaessa opetellaan huomioimaan ja tiedostamaan henkilökohtaiset piirteet, vuorovaikutustilanteet sekä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino.

 

Menetelmässä on viisi osa-aluetta:

  • LIKI skills® Green

  • LIKI skills® Hideout

  • LIKI skills® Inborn

  • LIKI skills® Awareness

  • LIKI skills® Story

Työskentelyyn ei ole valmista kaavaa, eikä asiakkaan tarvitse valita mitään tiettyä lähestymistapaa:  asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä.

LIKI skills® Green tarkoittaa käytännössä luontoympäristössä tapahtuvaa työskentelyä. Luontoympäristöä hyödynnetään kokemukselliseen ja toiminnalliseen harjoitteluun, ja sitä sovelletaan erityisesti kiintymyssuhdetyöskentelyyn voimavarakeskeisesti. Luontoympäristöä hyödynnetään myös mielikuva- tietoisuustaito- ja vuorovaikutusharjoituksiin.

LIKI skills® Hideout tarkoittaa ilmajoogakankaan suojaavassa sylissä tapahtuvaa tietoista ehjyystyöskentelyä, joka keskittyy erityisesti liittymisen kokemuksen tavoittamiseen. Työskentelyssä harjoitellaan sydämestä käsin kuulluksi- ja nähdyksi tulemisen taitoja. Vaihtoehtoisesti kankaan sijasta voidaan hyödyntää myös piirimuotoista työskentelyä. Työskentelyyn liittyy myös oivalluksiin syventyminen, joka tehostaa ja integroi opittuja asioita osaksi omaa itseä.

LIKI skills® Inborn tarkoittaa luontaisen luovuuden äärelle palaamista. Työskentelyssä murretaan opittuja toimintatapoja ja uskomuksia siitä miten elämää kuuluu elää ja mitä kuuluu tehdä. Luovassa työskentelyssä hyödynnetään esimerkiksi luovaa puhetta, kirjoittamista, piirtämistä, liikkumista, valokuvaa, leikkiä jne ihmisen tilanne ja persoonallisuus huomioiden. Työskentely-ympäristö voi vaihdella sisätilojen ja luontoympäristön välillä tai se voi liittyä myös LIKI skills® Hideout-työskentelyyn.

LIKI skills® Awareness tarkoittaa itsetuntemus- ja tietoisuustaitotyöskentelyä kehomieli-yhteys huomioiden. LIKI skills® Awareness työskentelyn yhtenä tavoitteena on tavoittaa sokeita lukkokohtia ja vapauttamaan niitä, niin mieli- kuin kehotasolla. Työskentelyssä työstetään lisäksi palautumis- ja vakauttamistaitoja erilaisten harjoitusten avulla, jotka kehittävät vuorovaikutustaitoja sekä psyykkistä palautumiskykyä.

LIKI skills® Story tarkoittaa LIKI skills® prosessin osallistavaa dokumentaatiota, jota tehdään voimavarakeskeisten harjoitusten sekä luovan työskentelyn avulla. Jokaisen asiakkaan kanssa sanoitetaan prosessin eri vaiheita, jotka tekevät prosessin eri vaiheet ja oivallukset näkyviksi. Ryhmämuotoisessa työskentelyssä sanoittaminen tapahtuu henkilökohtaisella tasolla itsenäisesti, ryhmän yhteinen näkemys muodostuu moniäänisesti tekemisen kautta.