Empatia on tulevaisuuden työelämän superkyky

Ihminen viettää työssään huomattavan ajan elämästään. Työelämä on muuttunut ja muutosvauhti kiihtyy edelleen. Työelämän vaatimukset haastavat työkyvyn ylläpitämistä ja koska ihminen on kokonaisuus, hyvinvointi heijastuu työhön ja työtehokkuuteen merkittävästi. Empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden työelämän superkykyjä ja niiden hiominen todelliseen potentiaaliinsa avaavat uusia ovia työyhteisön jäsenten keskinäiseen olemiseen, kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen, yhteistyöhön sekä työssäjaksamiseen. Empatia, vuorovaikutus ja kohtaamistaidot ovat LIKI skills® työskentelyn keskiössä. Tarvitsemme kohtaamistaitoja toisen ihmisen kanssa olemiseen ja ryhmässä toimimiseen.

Ihmisillä on paljon erilaisia uskomuksia ja esteitä, jotka hankaloittavat itsearvostuksen toteutumista, erilaisuuden hyväksymistä, merkityksellisyyden kokemista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Autan työyhteisöäsi pysähtymään ja katsomaan uudelleen, löytämään konkreettisia välineitä työssäjaksamisen edistämiseen sekä vuorovaikutus- ja empatiataitojen kehittämiseen. Vuorovaikutus- ja empatiataitojen kehittäminen vahvistaa kohtaamistaitoja ja auttaa työyhteisön jäseniä luomaan aidon kohtaamisen ilmapiiriä ja hitsautumaan porukaksi, jotka näkevät toisten (ja oman) arvon erilaisista toimintatavoista huolimatta.

Työhyvinvointiin satsaus kannattaa ja sillä on paljon positiivisia vaikutuksi esimerkiksi sairaspoissaolojen vähentymiseen ja tehokkuuden lisääntymiseen. Lue lisää

 

Muutamia esimerkkejä työhyvinvointiprojektien lähtökohdista:

 • arvotyöskentely
 • psyykkiset palautumistaidot
 • negatiivisen kehän vastavoimat
 • stressinhallinta
 • kohtaamisen ymmärrys ja vuorovaikutus
 • tiimityön ja työkyvyn tukeminen
 • työn ja kodin yhteensovittamisen haasteet
 • virkistys- ja kehittämispäivät

LIKI skills® menetelmässä työyhteisön jäsenet nähdään kokonaisvaltaisina toimijoina, joten työskentelyssä huomioidaan mielen, tunteiden ja ajattelun taso, kehollisuus, kokemuksellisuus, toiminnallisuus sekä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino.Työhyvinvointiprojektien kestot vaihtelevat parista tunnista pidempiin jaksoihin, joiden sisältö suunnitellaan työyhteisön tavoitteita vastaavaksi.

Kohtaamistaitojen harjaannuttamisen kautta asiakas oppii luomaan aidon ja turvallisen kohtaamisen ilmapiiriä, jota pystyy hyödyntämään kaikilla elämän osa-alueilla. Menetelmä pohjautuu psykologisen turvallisuuden, resilienssin (psyykkinen palautumiskyky), kohtaamisen ja kiintymyssuhdeteorian käsitteisiin.

Menetelmässä on viisi osa-aluetta:

 • LIKI skills® Green

 • LIKI skills® Hideout

 • LIKI skills® Inborn

 • LIKI skills® Awareness

 • LIKI skills® Story

Työskentelyyn ei ole valmista kaavaa, eikä asiakkaan tarvitse valita mitään tiettyä lähestymistapaa:  asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä.

LIKI skills® Green tarkoittaa käytännössä luontoympäristössä tapahtuvaa työskentelyä. Luontoympäristöä hyödynnetään kokemukselliseen ja toiminnalliseen harjoitteluun, ja sitä sovelletaan erityisesti kiintymyssuhdetyöskentelyyn voimavarakeskeisesti. Luontoympäristöä hyödynnetään myös mielikuva- tietoisuustaito- ja vuorovaikutusharjoituksiin.

LIKI skills® Hideout tarkoittaa ilmajoogakankaan suojaavassa sylissä tapahtuvaa tietoista ehjyystyöskentelyä, joka keskittyy erityisesti liittymisen kokemuksen tavoittamiseen. Työskentelyssä harjoitellaan sydämestä käsin kuulluksi- ja nähdyksi tulemisen taitoja. Vaihtoehtoisesti kankaan sijasta voidaan hyödyntää myös piirimuotoista työskentelyä. Työskentelyyn liittyy myös oivalluksiin syventyminen, joka tehostaa ja integroi opittuja asioita osaksi omaa itseä.

LIKI skills® Inborn tarkoittaa luontaisen luovuuden äärelle palaamista. Työskentelyssä murretaan opittuja toimintatapoja ja uskomuksia siitä miten elämää kuuluu elää ja mitä kuuluu tehdä. Luovassa työskentelyssä hyödynnetään esimerkiksi luovaa puhetta, kirjoittamista, piirtämistä, liikkumista, valokuvaa, leikkiä jne ihmisen tilanne ja persoonallisuus huomioiden. Työskentely-ympäristö voi vaihdella sisätilojen ja luontoympäristön välillä tai se voi liittyä myös LIKI skills® Hideout-työskentelyyn.

LIKI skills® Awareness tarkoittaa itsetuntemus- ja tietoisuustaitotyöskentelyä kehomieli-yhteys huomioiden. LIKI skills® Awareness työskentelyn yhtenä tavoitteena on tavoittaa sokeita lukkokohtia ja vapauttamaan niitä, niin mieli- kuin kehotasolla. Työskentelyssä työstetään lisäksi palautumis- ja vakauttamistaitoja erilaisten harjoitusten avulla, jotka kehittävät vuorovaikutustaitoja sekä psyykkistä palautumiskykyä.

LIKI skills® Story tarkoittaa LIKI skills® prosessin osallistavaa dokumentaatiota, jota tehdään voimavarakeskeisten harjoitusten sekä luovan työskentelyn avulla. Jokaisen asiakkaan kanssa sanoitetaan prosessin eri vaiheita, jotka tekevät prosessin eri vaiheet ja oivallukset näkyviksi. Ryhmämuotoisessa työskentelyssä sanoittaminen tapahtuu henkilökohtaisella tasolla itsenäisesti, ryhmän yhteinen näkemys muodostuu moniäänisesti tekemisen kautta. 

Kerro työyhteisösi tarpeesta, kysy lisätietoja tai pyydä tarjous