“Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.” (Suomen työnohjaajat).

Tuottavuus kumpuaa hyvinvoinnista 

Työnohjaukset suunnitellaan sinun/teidän tarpeita vastaaviksi. Oma näkökulmani on voimavarakeskeinen ja käytän mielellään toiminnallisia menetelmiä osana työnohjausta. Yhdistelen myös sujuvasti LIKI skills® menetelmää ja voimauttavan valokuvan menetelmää osaksi työnohjausta, jolloin luova työskentely antaa mahdollisuuksia tarkastella esimerkiksi omaa ammatti-identiteettiä, arvoja tai perustehtävää uusin silmin. Ajatukseni on, etten lähde soitellen sotaan vaan lähden työnohjaajaksi sellaisille työnohjattaville, joille koen minulla olevan aidosti annettavaa. Teen sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta ja tapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta. Otan työnohjattavia vastaan seuraavilta aloilta:

 • – sosiaali- ja terveysala
 • – kasvatusala
 • – järjestöt
 • – vaativaa vuorovaikutustyötä tekevät monialaisesti
 • – yrittäjät monialalisesti

Työnohjauksesta työssäjaksamista 

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Työnohjaus on useamman kerran sisältävä oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

 • – perustehtävän näyttäytyminen uudesta näkökulmasta
 • – yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • – tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • – työskentely sujuu paremmin
 • – muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • – johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • – tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

 

Kohtaamisen ja oman ammatti-identiteetin äärelle pysähtyminen

Kohtaamisen äärelle pysähtyminen työnohjaus- ja työhyvinvoinnin edistämisprosesseissa voi avata omaa tietoisuutta suhteessa omaan ammatti-identiteettiin, työkaveriin, ja asiakkaaseen tavoittaen myös henkilökohtaisen tason. Osallistavia oppimis- ja työskentelymenetelmiä käyttämällä työyhteisön kaikki jäsenet saavat oman äänensä kuuluviin paremmin kuin pelkän sanallisen viestinnän kautta. Hyvinvoiva ja avoin työilmapiiri edistää työssäjaksamista ja välittyy asiakkaalle asti.

Haluatko minusta työnohjaajan? Tällä hetkellä en pysty ottamaan uusia työnohjattavia. Kysy jonotilannetta tai kysy lisätietoja.